BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ
3.44 (68.89%) 9 votes

BẢNG 1

KHỐI LỚP 2 buổi 1 tuần  3 buổi 1 tuần
Sinh viên  Giáo viên Sinh viên   Giáo viên
LỚP Lá, 1, 2, 3, 4 700 – 800 1200 – 1400 1100-1200 1800-2000
LỚP 5, 6, 7, 8 800 – 1000 1400 – 1500 1200 – 1500 2000 – 2100
LỚP 9, 10, 11, 12 1000 – 1200 1500 – 1600 1500 – 1800 2100 – 2400
LTĐH-NGOẠI NGỮ 1200 – 1400 1600 – 1800  1800 – 2000 2400 – 2600

BẢNG 2

KHỐI LỚP 4 buổi 1 tuần  5 buổi 1 tuần
Sinh viên  Giáo viên Sinh viên   Giáo viên
LỚP Lá, 1, 2, 3, 4 1500 – 1600 2200 – 2400 1800 – 2000 2800-3000
LỚP 5, 6, 7, 8 1600 – 2000 2400 – 2700 2000 – 2500 3000 – 3500
LỚP 9, 10, 11, 12 2000 – 2400 2700 – 3200 2500 – 3000 3500 – 4000
LTĐH-NGOẠI NGỮ 2400 – 2600 3200 – 3400 3000 – 3200 4000 – 4200