BẢNG GIÁ

BẢNG 1

KHỐI LỚP 2 buổi 1 tuần  3 buổi 1 tuần
Sinh viên  Giáo viên Sinh viên   Giáo viên
LỚP Lá, 1, 2, 3, 4 800 1500 1200 2100
LỚP 5, 6, 7, 8 900 – 1000 1500 – 1600 1200 – 1500 2100 – 2400
LỚP 9, 10, 11, 12 1000 – 1400 1600 – 2000 1500 – 1800 2400 – 3000
LTĐH 1400 2000  2100 3000

BẢNG 2

KHỐI LỚP 4 buổi 1 tuần  5 buổi 1 tuần
Sinh viên  Giáo viên Sinh viên   Giáo viên
LỚP Lá, 1, 2, 3, 4 1600 2800  2000 3500
LỚP 5, 6, 7, 8 1600 – 2000 2800 – 3000 2000 – 2500 3500 – 4000
LỚP 9, 10, 11, 12 2000 – 2800 3200 – 4000 2500 – 3500 4000 – 5000
LTĐH 2800 4000 3500 5000

 

HỌC PHÍ GIA SƯ TIẾNG ANH

HỌC PHÍ GIA SƯ TIẾNG TRUNG

HỌC PHÍ GIA SU TIẾNG NHẬT

HỌC PHÍ GIA SƯ TIẾNG HÀN