BẢNG GIÁ

BẢNG 1

KHỐI LỚP 2 buổi 1 tuần  3 buổi 1 tuần
Sinh viên  Giáo viên Sinh viên   Giáo viên
LỚP Lá, 1, 2, 3, 4 900-1000 1500-1600 1200-1400 2100-2400
LỚP 5, 6, 7, 8 1000 – 1200 1600 – 1800 1400 – 1800 2400 – 2700
LỚP 9, 10, 11, 12 1200 – 1600 1800 – 2000 1800 – 2400 2700 – 3000
LTĐH 1600 2000  2400 3000

BẢNG 2

KHỐI LỚP 4 buổi 1 tuần  5 buổi 1 tuần
Sinh viên  Giáo viên Sinh viên   Giáo viên
LỚP Lá, 1, 2, 3, 4 1600-2000 2800-3200  2000-2500 3500-4000
LỚP 5, 6, 7, 8 2000 – 2400 3200 – 3500 2500 – 3000 4000 – 4500
LỚP 9, 10, 11, 12 2400 – 3200 3500 – 4000 3000 – 4000 4500 – 5000
LTĐH 3200 4000 4000 5000

HỌC PHÍ GIA SƯ TIẾNG ANH-HỌC PHÍ GIA SƯ TIẾNG TRUNG

HỌC PHÍ GIA SU TIẾNG NHẬT

HỌC PHÍ GIA SƯ TIẾNG HÀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.