Students writing in their notebooks.

Group of students sitting in the classroom and writing in their notebooks. The focus is on the girl wearing glasses.

[url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786738][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/group.jpg[/img][/url]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *